Адміністрація навчального закладу

/Files/images/getImage.jpeg

Перкіна Валентина Вікторівна,

директор школи

Відповідає за:

· забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;

· організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

· підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

· правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;

· підготовку школи до нового навчального року;

· належне ведення особових справ;

· здійснення набору учнів до 1-х класів, прийом дітей до школи;

· дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;

· створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;

· організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;

· забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;

· забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів;

· організацію гарячого та безкоштовного харчування учнів;

1.2. Безпосередньо керує:

· роботою заступника з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, завідувача господарством школи;

· роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

· роботою бібліотеки школи.

1.3. Організовує:

· роботу відповідно до річного плану роботи школи;

· роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність із міським відділом освіти.

1.5. Здійснює контроль за:

· виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

· організацією безкоштовного харчування;

· виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами.

1.7. Складає річний та перспективний плани роботи школи; видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.

1.8. Контролює викладання таких предметів: українська мова та література, фізичне виховання, трудове навчання, хімія, фізика, історія, біологія, початкові класи, російська мова, математика.

/Files/images/43199588_331668730935145_4323611708502310912_n.jpg

Тихонюк Катерина Володимирівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Відповідає за:

· правильне планування та організацію вивчення предметів;

· своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

· виконання навчальних планів і програм учителями;

· забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

· ведення класних журналів та іншої документації у 1 – 9 класах;

· дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

· організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;

· організацію індивідуального навчання учнів;

· створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

· організацію роботи з учнями та їх батьками;

· виконання правил техніки безпеки в школі та оформлення документів з техніки безпеки;

· вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів школи;

· впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;

· підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи;

· ведення статистичних звітів по школі;

· проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки;

· підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;

· роботу методичної ради та методичних об'єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних декад;

· планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

· організацію медичного обстеження учнів;

· організацію обліку дітей і підлітків 6 – 18-річного віку у мікрорайоні школи;

· здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей загальною середньою освітою;

· організацію та облік працевлаштування випускників 9-го класу;

· організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства та громадського інспектора щодо запобігання дитячому травматизму;

· організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;

· індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки, та роботу з неблагополучними сім'ями;

· організацію літнього оздоровлення учнів;

· планування позаурочної роботі з дітьми та власної управлінської діяльності;

· організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;

· забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;

· виконання річного плану роботі школи;

2.2. Безпосередньо керує:

· роботою вчителів 1-9 класів та вчителів-предметників, діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;

· роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

· проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

· підготовкою та проведенням екзаменів;

· роботою завідувачів кабінетів;

· проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади.

2.3 Розробляє разом із психологом школи систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів.

2.4. Організовує:

· роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу;

· проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

· підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних вечорів);

· дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

· роботу служби інформації;

· експериментальну роботу вчителів;

· проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями;

· роботу з учнями, які за заявою батьків та у зв'язку зі станом здоров'я працюють за індивідуальними планами відповідно до чинного положення;

· перепідготовку працівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками;

· підготовку й проведення методичних «оперативок» з учителями;

· підготовку матеріалів до складання річного плану;

· своєчасну заміну уроків;

· планування виховної роботи в школі;

· роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

· проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

· роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до правопорушень або скоїли їх;

· літнє оздоровлення учнів;

· роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної творчості тощо;

· діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

· відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

· надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги;

· систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;

· проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;

· залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи.

2.5. Погоджує свою діяльність із директором школи, з методичним кабінетом відділу освіти та спеціалістами відділу освіти.

2.6. Сприяє:

· створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;

· проведенню експериментальної роботи класними керівниками.

2.7. Здійснює контроль за:

· роботою вчителів;

· станом успішності учнів 1-9 класів, відвідуванням учнями уроків;

· роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

· навчальним навантаженням учнів;

· роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

· організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень та незадовільною поведінкою, а також роботою з обдарованими дітьми;

· дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять;

· проведенням контрольних робіт та інших обов'язкових уроків, визначених програмою;

· позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють;

· проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;

· виконанням планів виховної роботи класними керівниками та класоводами;

· виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу;

· якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

· якістю ведення документації.

2.8. Контролює викладання таких предметів: інформатика, світова література, географія, основи здоров’я, група продовженого дня, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, англійська мова.

/Files/images/20191004_134720.jpg

Іваненко Анастасія Сергіївна, педагог-організатор

Відповідає за:

· діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, планування їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

· організацію дозвілля школярів;

· створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу;

· здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту;

· роботу громадських організацій, різноманітних клубів, предметних гуртків, проведення тематичних чергувань у школі;

· підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);

· зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;

· випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;

· організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;

· організацію художньої самодіяльності;

· організацію санітарних п'ятниці та чергування по школі класних колективів;

· організацію та проведення суспільно корисної діяльності;

· створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування; роботу клубу правових знань старшокласників;

· організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей.

4.2. Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

4.3. Організовує:

· оформлення школи відповідно до напрямів роботи;

· роботу з учнями під час канікул;

· роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) первинних дитячих організацій, об'єднань;

· роботу з учнями початкових класів;

· підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

· створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

· відвідування учнями позашкільних заходів;

· проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;

· відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи.

4.4. Здійснює контроль за:

· проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи;

· дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів школи;

· випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом.

4.5. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти.

4.6. Інструктує й консультує:

· дитячий актив школи щодо організації різноманітних свят;

· членів дитячих формувань;

· учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів;

· учнів школи з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації).

4.7. Здійснює облік роботи органів учнівського самоврядування.

4.8. Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення кваліфікації.

4.9. Складає:

· план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для учнів початкових класів, дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку;

· письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного семестру;

· графік чергування класів по школі;

· графік здійснення суспільно-корисної діяльності по санітарних

п’ятницях;

4.10. Звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів початкових класів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором школи, педагогічною радою.

Завідувач господарством

Відповідає за:

· збереження будівлі та шкільного майна;

· матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

· чистоту і порядок у шкільному приміщенні;

· організацію чергування технічного персоналу;

· розподіл обов'язків між технічними працівниками школи;

· організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

· дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;

· інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

· складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

· проведення санітарної п'ятниці;

· виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання необхідних угод;

· дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;

· дотримання норм пожежної безпеки в школі;

· справність засобів пожежогасіння.

3.2. Керує:

· роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень;

· роботою охоронців та робітників школи;

· господарською діяльністю школи;

· роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

3.3. Організовує:

· роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

· постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

· видачу заробітної плати працівникам школи;

· інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;

· дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного та енергетичного обладнання;

· здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

· дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння;

· проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

· розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

· навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

3.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією.

3.5. Здійснює контроль за:

· роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи;

· збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах;

· станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази;

· дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

3.6. Інструктує й консультує:

· обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

· технічний персонал з питань техніки безпеки.

3.7. Здійснює облік:

· інвентаризації шкільного майна;

· роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

· зберігання протипожежного обладнання.

3.8. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

3.9. Складає:

· графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;

· табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу;

· проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;

· акти списання майна, яке вийшло з ладу;

· плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року;

· документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

Кiлькiсть переглядiв: 679

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.